Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

POV za porodične kuće

Pakovani kućni prečistači otpadnih voda tipskog reda AT 6 do AT 12 služe za prečišćavanje fekalnih otpadnih voda iz porodičnih kuća. Očišćena otpadna voda može u daljnjem da se ispusti u površinske ili podzemne vode, odnosno da se upotrebljava za zalivanje travnjaka i ukrasnog zelenila.

CEU skladu sa zahtevima evropskog standarda EN 12566-3 je naš kućni prečistač podvrgnut dugoročnom ispitivanju efikasnosti čišćenja, kompleksnim ispitivanjima statičke otpornosti, vodonepropusnosti, trajnosti, kontroli dimenzija i pristupačnosti. Po završetku dokazivanja istovetnosti, izvršenju osnovnih tipskih ispitvanja, kao i uvođenju internog firmenog nadzora nad prečistačima otpadnih voda tipa AT, su isti dobili oznaku CE.

Osnovni opis
POV sačinjava plastični reaktor sa unutrašnjom tehnološkom ugradnjom. Najviši ostvarljivi učinak čišćenja baziran je na VFLkorišćenju tehnologije nisko opterećivane aktivacije sa aerobnom stabilizacijom mulja. POV AT je pokriven polipropilenskim poklopcem sa mogućnošću skidanja i zaključavanja. Kod POV AT je korišćen dugoročno dokazani sistem kontinuiranog biološkog prečišćavanja otpadnih voda sa integrisanim sakupljanjem udarno dolazećih količina voda. Ova tehnologija je međunarodno zaštićena patentom br. EP1919833. Korišćenjem naše tehnologije u procesu čišćenja je obezbeđen visoki kvalitet očišćene vode, niski investicioni i pogonski troškovi. Tehnologija je, takođe, poznata pod međunarodnim nazivom Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikalno proticani lavirint).

Proces čišćenja
Sastoji se od sekvencije nekoliko tehnoloških postupaka. Otpadna voda dolazi u neprovetravani prostor, u kome dolazi do biološkog razgrađivanja azota, a stvaraju se uslovi za delimičnu biološku razgradnju fosfora. U ovom delu dolazi i do mehaničkog pretčišćavanja dolazećih otpadnih voda kao i do rastavljanja krutog zagađenja. Neprovetravani prostor je podeljen sa nekoliko unutrašnjih pregradnih zidova, a koji sačinjavaju vertikalno proticani lavirint, u kome je uređena unutrašnja cirkulacija.

U daljnjem, otpadna voda gravitaciono ulazi u provetravani prostor sa nisko opterećivanom aktivacijom, u kome u prisustvu kiseonika dolazi do biološke degradacije organskog onečišćenja, kao i do nitrifikacije amonijevog azota. Vazduh u sistem provetravanja dovode membranski kompresori ili duvaljlke sa bočnim kanalom (visokopritisni ventilatori), a koji su postavljeni izvan biološkog reaktora. Pritisni vazduh je dovođen u prostor provetravanja kroz aeracijske elemente sa finim mehurićima. Snabdevanje pritisnim vazduhom dovođenim putem membranskih kompresora se može podešavati posredstvom jedinice upravljanja (mikroprocesorska jedinica upravljanja), pomoću koje može prečistač da radi u različitim režimima, srazmerno opterećenju.

Sledeći stepen čišćenja predstavlja separacija, u kojoj dolazi do odvajanja očišćene vode od aktiviranog mulja, pri čemu je očišćena voda ispuštana u vodni tok, upijanje/prodor ili se recikluje, a odsednuti aktivirani mulj se vraća u sistem prepumpavanjem sa dna prostora odvajanja u neprovetravani, odn. provetravani prostor. U prostoru odvajanja se nalazi graničnik protoka koji omogućava upotrebu ugrađenog retencionog prostora u prečistaču u slučaju udarno dolazećih otpadnih voda, a ujedno sprečava preopterećenje prečistača. Time se stvaraju uslovi za ispuštanje otpadnih voda prodorom u podzemne vodem, kao i za reciklaciju biološki prečišćenih otpadnih voda, zato što ispuštana voda ne začepljuje pore filtracionog sloja podloge, niti uređaja za filtraciju.

1 – neprovetravani prostor sa
       vertikalno proticanim lavirintom
2 – provetravani prostor
3 – prostor odvajanja
4 – integrirsani retencioni prostor
5 – unutrašnja recirkulacija
6 – recirkulacija mulja
7 – aeracija finim mehurićima
8 – regulator protoka

Evropska unija
POV AT sa ugrađenim retencionim prostorom već i sada odgovara uslovina standarda EU na otpornost udarno dolazećih otpadnih voda, a obezbeđuje ravnomerni rad kućne POV i prilikom udarnog ispuštanja veće količine vode (npr.: kada + mašina za pranje). Na taj način je rešavan glavni problem kućnih POV sa isplavljivanjem aktiviranog mulja iz POV prilikom dolaska svakog udarnog talasa vode.

Tehnološki parametri
Kvalitet očišćene vode odgovara zahtevima za ispuštanje u površinske i podzemne vode.
Garantovani i uobičajeno ostvarljivi parametri na odtoku i u POV navedeni su u sledećoj tabeli:

Parametar Prosečno postizane vrednosti Garantirane vrednosti
CHSKCr 35 mg/l 75 mg/l
BSK5 10 mg/l 15 mg/l
NL 10 mg/l 20 mg/l
N-NH4 2 mg/l 5,0 mg/l
Nukupan 15 mg/l 25 mg/l
Pukupan 3 mg/l 7,0 mg/l

Tehnički parametri:

TIP Prečnik rezervoara
[mm]
Visina rezervoara
[mm]
Visina dotoka
[mm]
Visina odtoka
[mm]
DN dotoka/odtoka
[mm]
AT 6 1400 1800 1300 1150 125/125
AT 8 1400 2200 1700 1500 125/125
AT 10 1750 2000 1500 1250 125/125
AT 12 1750 2200 1700 1500 125/125